English >

Privacyverklaring

Gasille vertaling en training respecteert de privacy van opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Gasille vertaling en training verwerkt enkele persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Gasille vertaling en training verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten verwerkt Gasille vertaling en training persoonsgegevens uit de tekst die u ter vertaling aanbiedt: deze persoonsgegevens worden gelezen en vertaald, en op een veilige manier bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gasille vertaling en training neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (hierbij gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Gasille vertaling en training tussen zit).

Bewaartermijn

Gasille vertaling en training bewaart uw persoonsgegevens maximaal tien jaar. Na deze termijn, of eerder wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten, zullen uw persoonsgegevens vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gasille vertaling en training verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te beschermen (technische of functionele cookies) en het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij Gasille vertaling en training aanwezig zijn op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gasille vertaling en training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Gasille vertaling en training een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Gasille vertaling en training beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gasille.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Gasille vertaling en training reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Gasille vertaling en training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Gasille vertaling en training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@gasille.nl.